Regulamin oraz Dyscyplina Finansowa

Postanowienia ogólne

 1. Uczeń deklaruje członkowstwo w Klubie Sportowym Capoeira (zwanym dalej Klubem) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz akceptację Regulaminu i Dyscypliny Finansowej.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz zgłoszeniowy wypełnia prawny opiekun.
 3. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny przed pierwszymi zajęciami.
 4. Uczeń posługuje się indywidualną Kartą Klubową, która służy do rejestracji frekwencji oraz składek członkowskich.
 5. Uczeń obowiązany jest do okazania karty każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć. Nieokazanie karty może stanowić przeszkodę w przystąpieniu do zajęć.
 6. Ubezpieczenie NNW w ramach rekreacji ruchowej leży po stronie uczestnika zajęć.

 

Regulamin zajęć sportowych Klubu Sportowego Capoeira

 

 1. Uczeń zapoznał się i dobrowolnie akceptuje Regulamin oraz Dyscyplinę Finansową klubu.
 2. Uczeń ma prawo korzystać ze wszystkich zajęć w ramach swojej grupy treningowej.
 3. Uczeń wykonuje podczas treningu tylko ćwiczenia polecone przez Instruktora.
 4. Uczeń jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich niedyspozycji przed zajęciami oraz w ich trakcie jeśli takie wystąpią.
 5. Uczeń nie opuszcza sali treningowej w czasie trwania zajęć bez konsultacji z Instruktorem.
 6. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania podczas zajęć, tak aby nie przeszkadzać innym ćwiczącym.
 7. Uczeń zobowiązany jest do zdroworozsądkowego podejścia do ćwiczeń akrobatycznych oraz ćwiczeń wykonywanych w parach, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji u siebie i partnera.
 8. Uczeń zobowiązany jest do powiadomienia Instruktora o zauważonych uszkodzeniach sprzętu sportowego.
 9. Instruktor jest zobowiązany do odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom spóźnionym.
 11. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom niestosującym się do poleceń podczas zajęć.
 12. Ucznia obowiązuje pełny uniform grupowy (spodnie grupowe Abada, koszulka grupowa, cordao) jeśli jego staż treningowy przekracza 12 miesięcy lub/i zamierza przystąpić do egzaminu na pierwszy/kolejny stopień capoeira.
 13. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz instrumentów muzycznych wyłącznie po konsultacji z Instruktorem.
 14. Uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i finansową za zniszczenia dokonane z jego winy.
 15. Klub przewiduje kary za niestosowanie się do Regulaminu oraz poleceń instruktora, działanie na szkodę innych uczestników lub narażenie na szwank dobrego imienia Klubu. Kary nakładane są przez Instruktora w formie: upomnienia słownego, czasowego zawieszenia w prawach członkowskich, skreślenia z listy członków.
 16. Klub przewiduje nagrody za reprezentowanie odpowiedniej postawy, podwyższenie poziomu wyszkolenia oraz działanie na rzecz promowania capoeira oraz Klubu w postaci: pochwały słownej, nominacji do kolejnego stopnia (cordao), nagrody rzeczowej.

 

Dyscyplina finansowa Klubu Sportowego Capoeira

 

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do jednorazowej opłaty wpisowej zgodnej z aktualnym cennikiem (50zł).
 2. Za okres rozliczeniowy traktuje się każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do uregulowania składki miesięcznej do 10go dnia każdego miesiąca.
 4. Standardowa składka miesięczna wynosi 110 zł, natomiast połowa skladki wynosi 70zł. Przy zupełnym braku frekwencji obowiązuje jedynie podstawowa składka 30zł. Dotyczy to również miesięcy zmniejszonej aktywności Klubu jak miesiące wakacyjne.
 5. Nowością jest również to, że pełna składka członkowska upoważnia do korzystania gościnnie z pozostałych zajęć w swojej kategorii wiekowej.  Członkowie uczestniczący w obozie letnim są zwolnieni z opłaty stałej przez okres wakacji. Absencja ucznia na zajęciach nie uprawnia go do zwrotu całości czy części składki członkowskiej, może natomiast nadrobić nieobecności korzystając z dodatkowych treningów.