Wyciąg ze statutu Klubu Sportowego Capoeira

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

Klub Sportowy Capoeira zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym osoby fizyczne: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i wyższych, nauczycieli, opiekunów i sympatyków.

Paragraf 2

Terenem działania Klubu  jest obszar Polski, a siedzibą władz Sosnowiec, ul. Grabowa 14. Do właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 3

 1. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa na podstawie przepisów ustaw:  O Kulturze Fizycznej, Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 3. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Paragraf 4

Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swoich spraw władze Klubu mogą zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

Paragraf 6

Celem Klubu jest:

 • Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji ruchowej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do różnorodnych form aktywności.
 • Propagowanie, promocja i rozwój tańca sportowego Capoeira (czytaj kapuera).
 • Propagowanie i promocja na terenie Polski historii i kultury Capoeira, z uwzględnieniem folkloru brazylijskiego, poprzez naukę języka, śpiewu oraz gry na regionalnych instrumentach muzycznych.
 • Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Sosnowca i miast ościennych.
 • Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z upośledzeniem umysłowym w porozumieniu ze specjalistycznymi ośrodkami opieki nad osobami niepełnosprawnymi (różna forma niepełnosprawności).
 • Zapobieganie patologiom społecznym przez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków).
 • Popieranie różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw – dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości sprzętowe i obiekty będące w posiadaniu Klubu i podnajemców obiektów z których korzysta Klub w celu realizacji swoich zadań statutowych na bazie pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców, opiekunów i sympatyków Klubu.
 • Organizowanie działalności  sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 • Organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez organizacje o zbliżonym profilu działania.

Paragraf 7

2. Klub swoje cele statutowe realizuje poprzez:

 • Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • Organizację zajęć szkoleniowych i doskonalących dla zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej na każdym szczeblu współzawodnictwa,
 • Organizację zajęć i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie szeroko pojętej rekreacji – również dla młodzieży niepełnosprawnej, przy współudziale wyspecjalizowanych placówek,
 • Organizowanie zajęć dla grup zorganizowanych zarówno w czasie roku szkolnego jak i w czasie wakacji i ferii zimowych – również dla osób o specjalnych potrzebach kształceniowych,
 • Organizację rywalizacji międzyklubowej, w obszarze miasta, regionu i imprez ogólnokrajowych,
 • Organizację rywalizacji na szczeblu międzynarodowym oraz reprezentowanie Polski w tego typu rywalizacji na zawodach międzynarodowych poza granicami Polski,
 • Organizację kursów tańca sportowego Capoeira oraz pochodnych związanych z kulturą Capoeira i folklorem brazylijskim,
 • Organizację kursów języka, śpiewu oraz gry w regionalnych instrumentach brazylijskich, mających na celu przybliżenie kultury Capoeira.
 • Organizację wypraw szkoleniowych dla kadry instruktorskiej na tereny źródłowe kultury Capoeira i folkloru brazylijskiego,
 • Organizację obozów szkoleniowych oraz wyjazdów grupowych w tym organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali Capoeira i kultury brazylijskiej,
 • Występowanie do urzędów, instytucji, sponsorów o pomoc prawną, materialną, organizacyjną i medialną w realizacji zadań statutowych,
 • Inne działania realizujące działania statutowe.